Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มอาชีพ
E-service
Social Network
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
งานนโยบายและแผน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
การประเมินความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายคะนอง วัฒนกิจ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
Responsive image
Responsive image
นายเจริง หนูจันทร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
Responsive image
Responsive image
นางกชกร จิตรานนท์
เลขานุการสภา อบต.
Responsive image
นายนิรันดร์ มากนวล
ส.อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายวิโรจน์ หนูจันทร์
ส.อบต. หมู่ที่ 1
Responsive image
นายภาณุพันธ์ หนูช่วย
ส.อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นางฉวีวรรณ หนูช่วย
ส.อบต. หมู่ที่ 2
Responsive image
นายอภิชาติ มณีโชติ
ส.อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายวิรัตน์ ศรีชุมพวง
ส.อบต. หมู่ที่ 3
Responsive image
นายเดชา ปราบด้วง
ส.อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายเจริง หนูจันทร์
ส.อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
นายจำเริญ ด้วงฉีด
ส.อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายประดิษฐ์ เดชเกิด
ส.อบต. หมู่ที่ 5
Responsive image
นายคะนอง วัฒนกิจ
ส.อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นายสมบูรณ์ สุวรรณรัตน์
ส.อบต. หมู่ที่ 6
Responsive image
นางจิรพงศ์ ยังสุวรรณ์
ส.อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image
Responsive image
นายชัยรัตน์ ราชเดช
ส.อบต. หมู่ที่ 7
Responsive image