Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มอาชีพ
E-service
Social Network
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาสามปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
งานนโยบายและแผน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานการดำเนินงานประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
พรบ.ข้อมูลทั่วไป
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
อุทธรณ์ผลการพิจารณาประกาศผลผู้ชนะการประกวด (e-bidding)
การวิจารณ์ร่าง TOR (e-bidding)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
มาตรฐานการให้บริการ 
ข้อมูลสถิติการใช้บริการด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
                                                          ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
                          รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
                          องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช
                                   ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
 
ลำดับที่ รายการ จำนวน
(ราย)
หมายเหตุ
1 คำร้องขอความช่วยเหลือเรื่องทั่วไปของประชาชน 13  
2 การร้องเรียนร้องทุกข์ 5  
3 งานให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 2  
4 การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,102  
5 การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 115  
6 การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 3  
7 การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 35  
8 การให้บริการอินเตอร์เน็ต 2  
9 ผู้มาติดต่อรับเช็ค 106  
10 ทำสัญญาซื้อ  สัญญาจ้าง 42  
11 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 152  
12 จดทะเบียนพาณิชย์ 8  
13 ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3  
14 การขอใช้บริการประปารายใหม่ 28  
15 การขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติมอาคาร 8  
16 การชำระค่าใช้บริการถังขยะ 723  
17 การชำระค่าบริการน้ำประปา 1,597  
18 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร -  
19 การรับรองสิ่งปลูกสร้าง 5  
20 การดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 32  
21 การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อบต.นางหลง
56  
22 การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนในตำบลนางหลง 1  
23 การให้บริการตรวจเยี่ยมสุขภาพของผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่
ตำบลหนองโสน
6  
รวมสถิติผู้มารับบริการ 4,044  
 
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2565